Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

I. Zakres i formy działalności

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie (w skrócie zwane dalej UTW ), jest podmiotem powołanym przez Towarzystwo Miłośników Knurowa w Knurowie (w skrócie zwane dalej TMK) na podstawie uchwały Zarządu TMK z dnia ................ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie jest trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, związany na czas nieokreślony dla propagowania i realizacji aktywności życia osób starszych i przyczyniania się do rozwoju człowieka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie działa przy TMK w Knurowie , korzysta z jego opieki i pomocy - stosownie do postanowień jego statutu. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie posiada własne środki materialne, prawo używania pieczęci, oznak, logo, indeksów, legitymacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach , istniejącymi w kraju i za granicą. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji , których cele są zbliżone do celów i zadań KUTW.

II. Cele i sposoby ich realizacji.

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie jest: propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia , dobrych obyczajów oraz idei kształcenia przez całe życie, umożliwianie i ułatwianie ludziom dostępu do zdobyczy nauki i techniki, dóbr kulturalnych i twórczości intelektualnej , propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia , angażowanie wszystkich chętnych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań, prowadzenie działalności wolontarystycznej dla osób potrzebujących wsparcia, nie tylko słuchaczy UTW. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie działalności edukacyjno szkoleniowej, organizowanie wykładów, dyskusji, czatów internetowych i warsztatów, działalność wydawniczą, propagowanie , upowszechnianie i udostępnienie wiedzy i nowoczesnych mediów, prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych, organizację spotkań integracyjnych, wycieczek , imprez kulturalnych , warsztatów twórczych, pomoc koleżeńska w załatwianiu życiowych spraw swoich słuchaczy, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu i innymi organizacjami w zakresie realizacji celów , inne działania sprzyjające realizacji zamierzonych celów. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie realizując swoje cele opiera się na społecznej pracy członków . Może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w statucie TMK. Cykl szkolenia trwa dwa lata.

III. Struktura organizacyjna

Rada Programowa Nad działalnością merytoryczną UTW czuwa Rada Programowa. Jej skład proponuje Kierownik UTW a zatwierdza Zarząd TMK. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności: dbałość o wysoki poziom merytoryczny zajęć, przygotowywanie i zatwierdzanie programów zajęć, zatwierdzenia rocznego planu pracy i budżetu, zatwierdzanie harmonogramu, tematyki i siatki zajęć, współpraca z Kierownikiem UTW w zakresie realizacji jego zadań, ustalanie wysokości opłaty wpisowej i rocznej Członkowie Rady Programowej pracują w niej społecznie.

Kierownik Uniwersytetu

Placówką kieruje kierownik uniwersytetu powoływany przez Zarząd TMK. Kierownik proponuje dwóch swych zastępców, których następnie zatwierdza Zarząd TMK. Do zadania Kierownika należy w szczególności: kontakt z Zarządem TMK, opracowanie i realizacja rocznego planu pracy i budżetu, współpraca z Samorządem Słuchaczy i Radą Programową w sprawach programowych, dysponowanie środkami finansowymi i nadzorowanie ich prawidłowego wykorzystania, współpraca z Samorządem Słuchaczy w sprawach powoływania sekcji zainteresowań, reprezentowanie UTW na zewnątrz, dbanie o rozwój UTW, kontakt i współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, współpraca z uczelniami, które objęły patronat na działalnością UTW oraz innymi uczelniami i Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i za granicą, współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi. Kierownik uniwersytetu przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności raz w roku na zebraniu ogólnym słuchaczy i każdorazowo na życzenie Zarządu TMK.

Samorząd Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy uniwersytetu wybierany jest raz na rok na zebraniu ogólnym słuchaczy. W skład Samorządu Słuchaczy wchodzi: Zarząd w składzie przewodniczący, zastępca, sekretarz, kronikarz. Samorządu Słuchaczy ma opiniujący głos w sprawie powoływania sekcji zainteresowań. Samorządu Słuchaczy organizuje okolicznościowe spotkania słuchaczy oraz ofertę dodatkową (m.in. kino, teatr, wycieczki, biesiady, wieczory poetyckie i integracyjne, wystawy). Samorządu Słuchaczy opiniuje plan wykładów i zajęć na każdy rok akademicki.. Samorządu Słuchaczy współpracuje z Radą Programową uniwersytetu.

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie może być osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym , działającym w UTW poprzez swego przedstawiciela. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie posiada : członków słuchaczy, członków wspierających. Członkiem słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności. . Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów. Słuchaczem zostaje się po przyjęciu wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz wpłaceniu wpisowego. Członkiem wspierającym zostaje się po przyjęciu deklaracji członkowskiej. Członek wspierający zwolniony jest z wpłacenia wpisowego, ma obowiązek wywiązania się z deklarowanych świadczeń. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo: korzystanie z wszelkich form działalności UTW i korzystania z dorobku UTW, zgłaszania uwag i wniosków co do działalności UTW. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku maja obowiązki: brania udziału w działalności UTW i realizacji jego celów, postępowania zgodnego z niniejszym regulaminem, regularnego opłacania opłat , dbałość o mienie i dobre imię UTW, Do dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat (z wyłączeniem wpisowego). W przypadku zgłoszenia rezygnacji w późniejszym terminie zwrotu kosztów nie przewiduje się. Dopuszcza się spłatę opłaty rocznej w ratach kwartalnych. Słuchacz uczestniczy w wybranych przez siebie wykładach, sekcjach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych. Warunkiem uczęszczania w zajęciach jest posiadanie indeksu lub legitymacji słuchacza UTW. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań oraz oferty dodatkowej UTW jest powstanie grupy osób, której liczebność określi Kierownik UTW. Słuchacz UTW otrzymuje indeks/legitymację oraz dyplom ukończenia UTW, które mają charakter symboliczny. Słuchacz otrzymuje wpisy do indeksu po zakończeniu każdych zajęć. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia uniwersytetu jest uczestnictwo na minimum 75% wykładów i sekcji zainteresowań Cykl szkolenia kończy się oficjalnym rozdaniem dyplomów. Rezygnacja z listy słuchaczy może nastąpić po przyjęciu pisemnej rezygnacji i uregulowaniu zobowiązań wobec UTW. Skreślenie z listy słuchaczy przez kierownika uniwersytetu na wniosek Samorządu Słuchaczy może nastąpić z powodu: notorycznego łamania postanowień regulaminu, długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji trwającej co najmniej sześć miesięcy, zalegania z opłatą składek co najmniej przez okres trzech miesięcy, na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogółu słuchaczy, utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

V. Środki materialne i majątek.

Majątek powstaje z : wpłat składek członkowskich, wpisowego, dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, gruntów, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie oświadczenia woli rodzące skutki majątkowe wymagają podpisu członków Zarządu TMK lub Prokurenta Zarządu TMK.

VI. Zmiany regulaminu, postanowienia końcowe.

Wszelkie zmiany treści regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie podejmuje uchwała Zarządu TMK w Knurowie na pisemny wniosek dwóch trzecich ogółu słuchaczy. Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być rozwiązany podstawie uchwały Zarządu TMK w Knurowie. Poprawiony ( środa, 01 grudnia 2010 19:18 ) Knurów, dnia 01.10.2018r.